Ergo arbejdsliv 3cm

Ergoterapifagligt Selskab
for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
Er du medlem af Ergoterapeutforeningen, så kan du melde dig ind i vores fagforum.


Dagsorden for Generalforsamling 2023
Hent som doc

Referat fra Generalforsamling 2023
Hent som pdf

Forslag til handleplan 2022-23
Hent som doc

Bestyrelsens beretning
Hent som doc

Link til nye generiske vedtægter for faglige selskaber 
Link til etf.dk

 

 


 

 

 • Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg

Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv

Ved Arbejdsliv forstås det fysiske, psykiske og sociale arbejdsmiljø, der enten fremmer gruppens/individets trivsel, motivation, udvikling og sundhed eller belaster med risiko for nedslidning, sygdom og udstødning til følge.

Vedtægterne er udarbejdet af bestyrelsen for FNE Ergoterapeuter i Arbejdsliv, og godkendt af Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse den 28.-29. februar 2012.

Version 21. maj 2012

§ 1. Selskabets navn
Selskabets navn er: Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
Selskabets adresse er: Nørre Voldgade 90, 1358 København K.

§ 2. Formål og opgaver
Stk. 1. Formålene med selskabet er:
• at fremme kvalitet, dokumentation for og evidensbasering af ergoterapeutiske ydelser indenfor Arbejdsliv
• at fremme ergoterapifaglig grund– og praksisforskning på Arbejdslivsområdet
• at være medlemmernes faglige talerør ved samarbejde med offentlige myndigheder, private organisationer, uddannelsesinstitutioner og Ergoterapeutforeningen (Etf)
• at øge offentlighedens kendskab til selskabets faglige problemstillinger og mission

Stk. 2. Opgaver  
Selskabets arbejdsopgaver tager udgangspunkt i dets formålsparagraf og fastlægges nærmere i en handlingsplan for det kommende år. Handlingsplanen godkendes på generalforsamlingen og forelægges for Etf’s hovedbestyrelse til orientering og kommentering.

Bestyrelsens opgaver er, at
• informere og inspirere medlemmerne til løbende faglig ajourføring, opkvalificering, forskning og udvikling ved f.eks. elektroniske nyhedsbreve, temadage, kurser og møder.
• fremme kvaliteten og udviklingen af ergoterapifaglige retningslinjer og standarder indenfor Arbejdslivsfeltet.
• fremme det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne, yde gensidig støtte til løsning af fælles uddannelses- og arbejdsmæssige opgaver.
• fremme det tværfaglige samarbejde, herunder i særlig grad med Rådgivende Fysioterapeuter.
 a. afholde årligt fælles Ergonomiseminar med Rådgivende Fysioterapeuter
 b. udvikle og drive fælles hjemmeside, ergonomi.dk
 c. udsende nyhedsbreve på fælles hjemmeside, ergonomi.dk
 d. udvikle fælles holdninger og løsninger på bestående og nye arbejdslivsproblemstillinger
 e. udvikle fælles efter- og videreuddannelseskurser
• følge den ergonomifaglige udvikling indenfor grundforskning, undersøgelser og praksisverdenen samt formidle relevante nyheder indenfor området.
• fremme implementering af forskningsresultater i praksis samt indsamle ideer til og sikre praksisforskning på området.
• bistå ved undersøgelser på Arbejdslivsområdet.
• foreslå nye områder, som Etf og andre offentlige eller private parter bør sætte fokus på.
• medvirke til at styrke forholdet mellem grunduddannelse og praksis på området.
• medvirke til at sætte konkrete standarder for efteruddannelse og videreuddannelse.
• udarbejde høringssvar til faglige spørgsmål samt udtale sig til myndigheder og presse vedr. emner på området, herunder stillingtagen til ny lovgivning.
• være repræsenteret i Ergoterapeutforeningens Videnskabelige Råd samt i andre råd, udvalg og beslutningsorganer, hvor området Arbejdsliv skal drøftes og besluttes.

§ 3. Selskabets struktur
Stk. 1. Selskabet ledes af en bestyrelse på 6 personer, der vælges af og blandt foreningens ordinære og associerede medlemmer. De kandidater, der har opnået flest stemmer, er valgt, dog max 2 associerede medlemmer. Af de kandidater, som ikke opnår valg, er de 2 med højeste stemmetal valgt som suppleanter for perioden.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, og der kan ske genvalg. 3 personer vælges i lige år og 3 personer vælges i ulige år.

Stk. 3. Ordinære medlemmer er ergoterapeuter, der er medlem af Etf.

Stk. 4. Som ordinært medlem kan optages enhver ergoterapeut med interesse for arbejdsliv, som samtidig er medlem af Etf.

Stk. 5. Enhver med interesse for selskabets formål og opgaver kan optages som associerede medlemmer. Dog kan ergoterapeuter, der arbejder i en OK– belagt stilling, hvor Etf har forhandlingsretten, og som ikke er medlemmer af Etf, ikke optages som associeret medlem.

Stk. 6. Som associeret medlem kan optages andre personer med interesse for arbejdsliv

Stk. 7. Ordinære og associerede medlemmer af selskabet, der ønsker at opstille til valget, skal indsende skriftligt oplæg/opstillingsblanket vedlagt cv – så vidt det er muligt - senest 6 uger før valget afholdes.

§ 4 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

Stk. 2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb på Ergonomiseminaret.

Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse samt dagsorden annonceres i Ergoterapeuten, tilsendes medlemmerne i selskabet pr. e-mail samt annonceres på selskabets hjemmeside, ergonomi.dk. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4. Alle ordinære og associerede medlemmer har stemmeret ved personligt fremmøde, og alle medlemmer er valgbare.

Stk. 5. Der kan indkaldes til ekstraordinær besluttende generalforsamling når 1/3 del af medlemmerne eller 4 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 2 uger efter, at kravet er fremsat og med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen annonceres i Ergoterapeuten, tilsendes medlemmerne pr. e-mail samt annonceres på hjemmesiden.

Stk. 6. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte
1. valg af referent og dirigent
2. fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
4. indkomne forslag
5. fremlæggelse og godkendelse af Handlingsplan for kommende år
6. fastsættelse af kontingent
7. fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
8. valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
9. valg af økonomisk kontrollant og -suppleant
10. eventuelt

Stk. 7. Alle valg afgøres ved simpelt flertal.

Stk. 8. Referat fra generalforsamlingen lægges på selskabets hjemmeside og sendes til Etf.

§ 5. Bestyrelse og konstituering
Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig efter valget som minimum med en formand, næstformand og økonomiansvarlig. Formanden skal være autoriseret ergoterapeut.

Stk. 2. Selskabets formand, næstformand og økonomiansvarlig udgør selskabets forretningsudvalg samt tegner selskabet økonomisk.

Stk. 3. Hvis et bestyrelsesmedlem går af i utide, indtræder suppleanten. Suppleanten indgår i det afgående medlems valgperiode.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmernes faktiske udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder afholdes af selskabet.

Stk. 6. Bestyrelsen kan vælge at udarbejde en forretningsorden som grundlag for bestyrelsens arbejde.

Stk. 7. Såfremt bestyrelsen vælger at nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg, udpeges en fra bestyrelsen til at indgå heri.

§ 6. Økonomi
Stk. 1. Selskabet finansieres af egne indtægter som er kontingent fra medlemmer og associerede medlemmer, overskud fra kurser, temadage og arrangementer samt af tilskud fra Etf.

Stk. 2. Selskabet skal følge de af Etf fastsatte regler for regnskabsaflæggelse og revision.

Stk. 3. Etf varetager bogholderi- og regnskabsfunktionen for selskabet. Bilag skal som minimum attesteres af den økonomiansvarlige via underskrift på bilaget eller via efterfølgende mail. Den økonomiansvarliges bilag attesteres af formand eller næstformand.

Stk. 4. Kontingentet fastsættes af Generalforsamlingen. Etf opkræver kontingent hos medlemmer og associerede medlemmer én gang årligt i januar. Undlader medlemmet at betale kontingentet, sender Etf en påmindelse. Hvis den ikke betales, udmeldes medlemmet automatisk uden yderligere rykkere.

§ 7. Indmeldelse og udmeldelse
Stk. 1. Alle medlemmer indmelder sig på www.etf.dk/411 , og medlemskabet registreres i Etf’s medlemssystem af Etf.

Stk. 2. Alle medlemmer og særligt bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at give Etf besked, når der sker ændringer i deres data, fx adresse, telefonnummer eller e-mail.

Stk. 3. Udmeldelse af selskabet skal ske via www.etf.dk/4769 – både når det angår medlemmer og associerede medlemmer.

§ 8. Vedtægter
Stk. 1. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer af selskabet på generalforsamlingen.  

Stk. 2. Herefter sendes vedtægtsændringerne til Ergoterapeutforeningens hovedbestyrelse, som er overordnet ansvarlig for selskabet og skal godkende bestyrelsens og medlemmernes forslag til ændringer i vedtægterne. Hovedbestyrelsens hjemmel til at påtage sig det overordnede ansvar for selskabet findes i Etf’s vedtægter § 18.

§ 9. Opløsning af selskabet
Stk. 1. Selskabets opløsning kræver mindst 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer i selskabet. Dette afgøres ved elektronisk urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 2. Er der 2/3 majoritet for selskabets opløsning, kan Etf’s hovedbestyrelse træffe endelig afgørelse om opløsning og samtidig træffe afgørelse om anbringelse af selskabets formue. Selskabets formue skal anvendes indenfor områderne dansk ergoterapi og ergoterapividenskabeligt arbejde.


Ovenstående vedtægter er godkendt af Etf’s hovedbestyrelse den 28.-29. februar 2012.

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv