dansk selskab for fysioterapi

Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv
Er du medlem af Danske Fysioterapeuter, så kan du melde dig ind i vores fagforum.

 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg

Vedtægter for Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv – et specialebærende selskab under Dansk Selskab for Fysioterapi.

Indledning
Specialebærende faglige selskaber er de selskaber, som repræsenterer de fysioterapifaglige specialer, det vil sige en sammenslutning af fysioterapeuter med faglig viden, interesse, ekspertise og praksiserfaring og tilknytning til et specielt speciale.
Faglige selskaber er de selskaber, som repræsenterer fagområder, som enten er grenspecialer, går på tværs af specialer eller er interessefællesskaber i sig selv, det vil sige en sammenslutning af fysioterapeuter med faglig viden, ekspertise og erfaring og tilknytning til et nærmere defineret fagområde.

§ 1: Navn.
Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi.

§ 2: Formål.
Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi har til formål, at skabe rammen hvoraf en specialiseret og evidens baseret fysioterapi kan realiseres i praksis. Formålet nås gennem:
at skabe faglig kontakt og udvikling mellem fysioterapeuter, der arbejder med ergonomi.
at etablere aktive arbejdsgrupper og netværk.
at forestå kompetenceudvikling og styrkelse af medlemmernes faglige viden og ekspertise.
at yde råd og vejledning.
at formidle og animere til forskning og dokumentation.
at synliggøre fysioterapeuters arbejde med ergonomi.
en, via Dansk Selskab for Fysioterapi, koordineret indsats med andre faglige selskaber.

§ 3: Medlemskab.
Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi kan kun optage medlemmer som er fysioterapeuter og medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Udmeldelse kan ske ved skriftlig (elektronisk) meddelelse til bestyrelsen.

Kontingentrestance ud over 3 måneder giver Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi ret til at slette medlemsskabet.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der overtræder selskabets vedtægter, eller som modarbejder selskabets interesser. Eksklusion kan indankes for Danske Selskab for Fysioterapi.

§ 4: Kontingent og regnskab.
Stk. 1 Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling i første halvår. Det årlige kontingent forfalder til betaling inden udgangen af første kvartal året efter.

Stk.2 Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi har regnskabsår følgende kalenderåret. Inden afholdelse af generalforsamlingen forelægges regnskabet for de valgte revisorer.

§ 5: Generalforsamling.
Stk. 1. Generalforsamlingen, er højeste myndighed for Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi. Generalforsamlingen afholdes en gang årligt i første halvår. I forbindelse med generalforsamlingen kan der afholdes landsmøde.

Bekendtgørelse om afholdelse af generalforsamling og landsmøde annonceres i Danske Fysioterapeuters fagblad ”Fysioterapeuten” eller ved skriftlig indkaldelse til samtlige medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 2.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af referent og dirigent
 • Beretning
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab
 • Indkomne forslag
 • Budgetforelæggelse
 • Fastsættelse af kontingent
 • Valg:
 • bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 • 2 revisorer
 • Eventuelt

Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Kun personlige medlemmer har stemmeret.

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til vedtagelse af vedtægtsændringer, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Vedtægtsændringer er først gyldige når de er godkendt af Dansk Selskab for Fysioterapi.

Stk. 4. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen.

§ 6: Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, såfremt 10 % af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom ved en motiveret dagsorden.

Afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling skal finde sted senest 3 uger efter at kravet herom er fremsat. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling følger samme retningslinjer som indkaldelse til ordinær generalforsamling, se § 5 stk. 1.

§ 7: Bestyrelse.
Stk. 1. Bestyrelsen for Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi består af 6 ordinære medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen bør så vidt muligt bestå af medlemmer der geografisk repræsenterer hele Danmark..

3 medlemmer er på valg de ulige år og 3 medlemmer de lige år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig ved at vælge formand, kasserer og sekretær.

Stk. 3. Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi tegnes af den af bestyrelsen udpegede kasserer.

Stk. 4. På den årlige generalforsamling vælges 2 suppleanter og 2 revisorer. Genvalg kan findes sted.

§ 8: Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer er først gyldige når de er vedtaget på generalforsamlingen, med 2/3 af de fremmødtes stemmer, og når vedtægtsændringerne er godkendt af Dansk Selskab for Fysioterapi.

§ 9 Andre organisationer.
Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi kan ikke tilslutte sig nogen udenlandsk eller indenlandsk organisation uden skriftlig tilladelse fra Danske Fysioterapeuter.

§ 10: Øvrige rettigheder og pligter.
Stk. 1 Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi er forpligtet til at overholde Dansk Selskab for Fysioterapis og Danske Fysioterapeuters love, kollegiale vedtægter og beslutninger truffet af foreningens kompetente organer og inden for foreningens formål. I øvrigt henvises til Danske Fysioterapeuters kollegiale vedtægter punkt 1.4:

”De enkelte medlemmer må ikke uden forud indhentet samtykke fra Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse forhandle med myndigheder, institutioner eller virksomheder om sager, der generelt kan have betydning for standen, dvs. sager af faglig interesse (fagets udøvelse og uddannelsen samt sager af økonomisk interesse (arbejds- og lønvilkår)”.

Stk. 2 Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomis bomærke er selskabets ejendom og må kun anvendes på andet brevpapir eller i andre størrelser efter skriftlig anmodning til Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomis bestyrelse.

Stk. 3 Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi ejer i fællesskab med Ergoterapi fagligselskab for ergoterapeuter i Arbejdsliv domænenavnet www.ergonomi.dk. Der er indgået en ejerskabs- og driftsaftale med Ergoterapeuter i Arbejdsliv.

§ 11: Nedlæggelse.
Stk. 1. Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi kan nedlægges, såfremt 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for nedlæggelsen, og en efterfølgende skriftlig urafstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer tilslutter sig ophævelsen med ¾ flertal.

Stk. 2. Selskabet kan nedlægges af Dansk Selskab for Fysioterapi, såfremt det ikke opfylder Dansk Selskab for Fysioterapis eller Danske Fysioterapeuters vedtægter. Der kan medtages bestemmelser om anvendelse af eventuel overskydende kapital i forbindelse med nedlæggelse.

Stk. 3. Ved nedlæggelse af Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi uddeles dens midler til en fysioterapeut eller et medlem af selskabet, der har udført et betydningsfuldt arbejde for denne. Ovennævnte uddeling foretages af Dansk Selskab for Fysioterapis bestyrelse, når nedlæggelsen har fundet sted.

§ 12: Overgangsbestemmelser
Nærværende vedtægter træder i kraft, når de er godkendt af Dansk Selskab for Fysioterapi og vedtaget på generalforsamlingen for selskabet. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer, som der måtte kræves for at opnå godkendelse i Dansk Selskab for Fysioterapi.

Ergonomigruppen 1972
Ændret 1984, 1985, 1992, 1994, 1998, 2002, 2004, 2008 (Rådgivende Fysioterapeuter) og 2013 Dansk Selskab for Fysioterapi i Sundhedsfremme, Forebyggelse og Ergonomi

September 2013

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv