• Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg

Arbejdsrettet fysioterapi i praksis del 1 – Aarhus

ergonomi arbejde fysioterapi 

Temadag der sættes fokus på de gevinster, som kan være forbundet med at understøtte borgerens/patientens tilknytning til arbejde. Der vil blive sat spot på en række af de bio-psyko-sociale forhold, som kan få betydning herfor, ligesom du vil få konkrete inputs til, hvordan du kan sikre et arbejdsrettet fokus i din undersøgelse og kommunikation med borgeren/patienten.

Målgruppe
Alle fysioterapeuter som gerne vil understøtte borgerens/patientens deltagelse i arbejde. Dette være sig fysioterapeuter i privat, kommunalt eller regionalt regi.

Formål
Formålet med kursusdagen er, at deltagerne tilegner sig viden og kompetencer, som kan anvendes til at understøtte borgerens eller patientens tilknytning til arbejde. Dette uanset om fokus ligger på at forebygge sygefravær, at hjælpe borgeren/patienten tilbage til sit arbejde/erhverv (et ”genoptrænende fokus”) eller at understøtte at borgeren/patienten opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet (et rehabiliterende fokus). På denne kursusdag er der særligt fokus på forhold, som kan have betydning for borgerens / patientens deltagelse i arbejde, samt undersøgelse og afklaring af disse forhold i den fysioterapeutiske praksis.

Omfang
I alt 10 timer fordelt på følgende aktiviteter:

 • 2 timers forberedelse. Deltageren skal gøre sig klart hvad der er det ønskede udbytte af kursusdagen, ligesom der skal af findes frem til et konkret forløb fra praksis
  hvor borgerens/patientens arbejdsliv var i fokus
 • 7 timers undervisning (8 lektioner á 45 minutter inkl. pauser).
 • 1 times evaluering. Deltageren bedes evaluere kurset via et fremsendt spørgeskema.

INDHOLD
Selve undervisningen er bygget op omkring seks delelementer, som samlet set skal bidrage til indfrielsen af de opstillede læringsmål på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau. De seks delelementer er:

 1. Et bud på en definition af arbejdsrettet fysioterapi
  Med afsæt i definitioner af fysioterapi og arbejdsrettet rehabilitering gives der et bud hvad der kendetegner ”arbejdsrettet fysioterapi”.

 2. En gennemgang af påviste gevinster ved at understøtte borgerens/patientens arbejdsliv
  Med afsæt i undersøgelser, anbefalinger og anden relevant dokumentation, gennemgås de menneskelige, faglige og samfundsmæssige gevinster, som kan opnås ved at understøtte borgerens/patientens arbejdsliv.

 3. En introduktion til hvornår arbejde er/kan/bør være et mål i den fysioterapeutiske praksis
  Med udgangspunkt i gældende kliniske retningslinjer, samt begreber som ”forebyggelse”, ”arbejdsfastholdelse” og ”arbejdsrettet rehabilitering”, gives der en introduktion til hvornår borgerens/patientens arbejdsliv, kan, bør eller skal være et fokusområde i praksis.

 4. En præsentation og gennemgang af udvalgte bio-psyko-sociale forhold som har betydning for borgerens/patientens arbejdsliv (med særligt fokus på de psyko-sociale forhold)
  Med udgangspunkt i ICF og den bio-psyko-sociale model, gennemgås eksempler på konkrete psyko-sociale forhold, som kan have betydning for borgerens/patientens deltagelse i arbejde. Ligeledes præsenteres og gennemgås de ”blå flag” omhandlende borgerens/patientens forventede sammenhæng mellem helbred og arbejde, samt de ”sorte flag” som bl.a. relaterer sig til kontekstuelle faktorer i forhold til tilbagevenden til arbejde.

 5. Planlægningen og udførelsen af den fysioterapeutiske undersøgelse når målet er at understøtte borgerens/patientens arbejdsliv
  Med udgangspunkt i modellen for den ”traditionelle” fysioterapeutiske undersøgelse (anamnese, observation og delundersøgelser) gives der et bud på hvordan undersøgelsen kan tilrettelægges og udføres for at afklare forhold, som har betydning for borgerens/patientens arbejdsliv. Herunder særligt de tidligere fremhævede psyko-sociale forhold.

 6. Kommunikation om arbejde (situationsbestemt kommunikation)
  Der gives konkrete bud på hvordan man kan sætte borgerens/patientens arbejdsliv på dagsordenen, ligesom der gives et indblik i hvordan man kan spørge ind til konkrete forhold, som har betydning for borgerens/patientens deltagelse i arbejde.

LÆRINGSMÅL

Viden
Målet er at deltagerne:

 • Kan beskrive de individuelle, faglige og samfundsmæssige gevinster som er forbundet med at understøtte borgerens/patientens arbejdsliv.
 • Kan sammenfatte og redegøre for konkrete anbefalinger/kliniske retningslinjer vedr. arbejdsrettet intervention til udvalgte patientgrupper.
 • Kan forklare sammenhængen mellem biologiske, psykiske og sociale forhold set i forhold til borgerens/patientens arbejdsliv. • Kan forklare hvordan man i praksis kan sætte borgerens/patientens arbejdsliv ”på dagsordenen”.
 • Kan sammenfatte hvordan ens kommunikation kan have indflydelse på borgerens/patientens ”parathed” ift. arbejde.
 • Kan identificere aktuelle eller potentielle belastninger/barrierer ift. deltagelse i arbejde.

Færdigheder
Målet er at deltagerne:

 • Kan vurdere hvilke psyko-sociale forhold som har betydning for borgerens/patientens deltagelse i arbejde og opstille hypoteser om de primære årsager til borgerens/patientens evt. fravær fra arbejde.
 • Kan påbegynde og føre en systematik og individuelt tilpasset dialog med borgeren/patienten om dennes arbejdsliv.
 • Kan udføre relevante fysioterapeutiske undersøgelser der kan bidrage til afklaringen af borgerens forudsætninger og parathed ift. arbejde.

Kompetencer
Målet er at deltagerne:

 • Kan argumentere for hvorfor borgerens/patientens arbejdsliv kan være et relevant fokusområde i den fysioterapeutiske praksis.
 • Kan planlægge en fysioterapeutisk undersøgelse der kan bidrage til afklaringen af borgerens/patientens forudsætninger og parathed ift. arbejde.
 • Kan vurdere borgerens/patientens forudsætninger og parathed ift. arbejde på baggrund af den fysioterapeutiske undersøgelse.
 • Pædagogiske metoder På kursusdagen veksles mellem oplæg, fælles drøftelser og casearbejde.

Om underviserne
Underviserne er tilknyttet DSFIA og har en omfattende og dokumenteret erfaring fra beskæftigelsesområdet.

Bedømmelse/evaluering
Der udleveres et spørgeskema til deltagerne hvor der spørges ind til relevans og udbytte.

Litteratur
Litteraturliste vil fremgå af kursusmaterialet.

Dato og klokkeslæt:
28. september 2023, kl. 8.30 – 15.30

Sted:
Aarhus. Adresse kommer.

Forplejning
Der vil være forplejning undervejs.

Pris:
1100,- for medlemmer af Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv.
1250,- for ikke-medlemmer.

Tilmeldingsfrist:
01.09.2023

Max. antal deltagere: 
20

For yderligere oplysninger
Morten Alberg,
Telefon: 2345 6323

Arrangement oversigt

Start dato 28-09-2023
Slut dato 28-09-2023
Det foregår Ikke fastsat endnu

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv