• Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg

Arbejdsrettet fysioterapi i praksis del 2 – Aarhus

ergonomi arbejde fysioterapi 

Som opfølgning på den første temadag hvor der sættes fokus på arbejdsrettet fysioterapi i praksis, sættes der denne dag fokus på, hvordan du kan tilrettelægge din behandling og intervention, så den understøtter borgerens tilknytning til arbejde. På dagen vil der ligeledes blive sat fokus på, hvordan du kan evaluere og kvalitetssikre din fysioterapeutiske indsats, når målet er arbejde.

Målgruppe
Alle fysioterapeuter som gerne vil understøtte borgerens/patientens deltagelse i arbejde. Dette være sig fysioterapeuter i privat, kommunalt eller regionalt regi.

Formål
Formålet med kursusdagen er, at deltagerne opnår en viden og kompetence, som kan anvendes i udførelsen og evalueringen af den fysioterapeutiske intervention, når målet med denne er at understøtte borgerens eller patientens tilknytning til arbejde. Dette uanset om fokus ligger på at forebygge sygefravær, at hjælpe borgeren/patienten tilbage til sit arbejde/erhverv (et ”genoptrænende fokus”) eller at understøtte at borgeren/patienten opnår en tilknytning til arbejdsmarkedet (et rehabiliterende fokus). På denne kursusdag er der særligt fokus på planlægningen, udførelsen og evalueringen af den fysioterapeutiske indsats, når der er fokus på at understøtte borgerens/patientens deltagelse i arbejde.

Omfang
I alt 11 timer fordelt på følgende aktiviteter:

 • 1 times forberedelse . Deltageren skal gøre sig klart hvad der er det ønskede udbytte af kursusdagen.
 • 7 timers undervisning (8 lektioner á 45 minutter inkl. pauser).
 • 1 times evaluering. Deltageren bedes evaluere kurset via et fremsendt spørgeskema.
 • 2 timers afprøvning og opfølgning. Deltageren anvender viden fra kursusdagen i egen praksis og tilbydes en virtuel/telefonisk sparring/opfølgning med underviseren 4 uger efter kurset.

Indhold
Selve undervisningen er bygget op omkring seks delelementer, som samlet set skal bidrage til indfrielsen af de opstillede læringsmål på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau. De seks delelementer er:

 1. En introduktion til forskellige tilgange som kan anvendes til at understøtte borgerens/patientens deltagelse i arbejde. Der gives en introduktion til forskellige tilgange, som kan anvendes til at skabe sammenhæng mellem borgerens/patientens ressourcer og kravene på arbejdsmarkedet.
 2. En gennemgang af forhold som har betydning for planlægning af den fysioterapeutiske intervention, når målet er at understøtte borgerens/patientens deltagelse i arbejde. Der gives et indblik i en række forhold, som man med fordel kan være opmærksom på for at sikre effekten af den fysioterapeutiske intervention. Herunder forhold der relaterer sig til borgerens/patientens forudsætninger, fysioterapeutens rolle og timing af indsats.
 3. En gennemgang af konkrete indsatsmuligheder som kan inddrages i den arbejdsrettede intervention. Der gives konkrete bud på hvordan man kan imødekomme en række af de psyko-sociale udfordringer, der er fremhævet og gennemgået på kursusdagen ”Arbejdsrettet fysioterapi i praksis - del 1”.
 4. En overordnet introduktion til evaluering. Der gives et indblik i evalueringens formål og i forskellige former for evaluering, ligesom der fremhæves nogle overvejelser, som kan være relevante at tage med i planlægningen af evalueringen.
 5. En præsentation af konkrete metoder til evaluering af effekt ift. borgerens/patientens arbejdsliv. Der gives en introduktion til konkrete måleredskaber og evalueringsmetoder, som på forskellig vis kan anvendes i evalueringen af en interventions effekt set i forhold til borgerens/patientens deltagelse i arbejde.
 6. Kommunikation om arbejde (situationsbestemt kommunikation). Der gives konkrete bud på hvordan man gennem ens kommunikation kan understøtte borgerens/patientens deltagelse i arbejde.

LÆRINGSMÅL

Viden
Målet er at deltagerne:

 • Kan beskrive forskellige tilgange som kan anvendes til at understøtte borgerens/patientens deltagelse i arbejde.
 • Kan identificere forhold som har betydning for planlægningen af den fysioterapeutiske intervention, når målet er at støtte op om borgerens/patientens deltagelse i arbejde.
 • Kan redegøre for hvordan udvalgte psyko-sociale forhold, som har betydning for borgerens/patientens arbejdsliv, kan imødekommes i praksis.
 • Kan identificere forhold som har betydning for evalueringen af borgerens/patientens forudsætninger for at deltage i arbejde. • Kan genkalde konkrete måleredskaber og metoder som kan inddrages i evalueringen af borgerens/patientens forudsætninger for at deltage i arbejde.

Færdigheder
Målet er at deltagerne:

 • Kan agere ift. udvalgte psyko-sociale forhold der har betydning for borgerens/patientens deltagelse i arbejde.
 • Kan udvælge konkrete måleredskaber og metoder som kan anvendes i evalueringen af en fysioterapeutisk intervention målrettet borgerens/patientens deltagelse i arbejde.
 • Kan føre en systematisk og målrettet dialog med borgeren/patienten om dennes arbejdsliv med henblik på at understøtte borgerens/patientens ”parathed” i forhold til arbejde.

Kompetencer
Målet er at deltagerne:

 • Kan planlægge og udføre en intervention der understøtter borgerens/patientens deltagelse i arbejde.
 • Kan argumentere for brugen af forskellige tilgange til evalueringen af effekt set i forhold til borgerens/patientens arbejdsliv • Kan planlægge og udføre en evaluering af en interventions effekt set i forhold til borgerens/patientens deltagelse i arbejde.

Pædagogiske metoder
På kursusdagen veksles mellem oplæg, fælles drøftelser og casearbejde.

Undervisere
Underviserne er tilknyttet DSFIA og har en omfattende og dokumenteret erfaring fra beskæftigelsesområdet.

Bedømmelse/evaluering
Der udleveres et spørgeskema til deltagerne hvor der spørges ind til relevans og udbytte.

Litteratur
Litteraturliste vil fremgå af kursusmaterialet.

Dato og klokkeslæt:
15. november, 08.30-15.30

Sted:
Aarhus. Adresse kommer.

Forplejning
Der vil være forplejning undervejs.

Pris:
1100,- for medlemmer af Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv.
1250,- for ikke-medlemmer.

Tilmeldingsfrist:
20.10.2023

Max. antal deltagere: 
20

For yderligere oplysninger
Morten Alberg,
Telefon: 2345 6323

Arrangement oversigt

Start dato 15-11-2023
Slut dato 15-11-2023
Det foregår Ikke fastsat endnu

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv