• Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg

En arbejdsrettet indsats - fysioterapeutens rolle – Hillerød

ergonomi arbejde fysioterapi 

På denne temadag sættes der fokus på hvilke kompetencer vi som fysioterapeuter kan bidrage med, og på hvordan vi med fordel kan sætte disse i spil, når målet er at understøtte borgerens eller patientens tilknytning til arbejde. Dette være sig i samspillet med den enkelte borger/patient, andre faggrupper og en eventuel arbejdsplads. Derudover vil der blive givet et bud på hvilke øvrige kompetencer, som vi måske kan inddrage i vores praksis, når vi har fokus på at understøtte borgerens/patientens arbejdsliv.

Målgruppe
Den primære målgruppe er fysioterapeuter, som enten selv er en del af en indsats, hvor den primære målsætning er borgerens deltagelse i arbejde, samt fysioterapeuter som i deres praksis møder borgere/patienter, som samtidigt modtager en arbejdsrettet indsats. Evt. fordi de er sygemeldte eller fordi der er iværksat en forebyggende indsats på arbejdspladsen.

Formål
Formålet med kursusdagen er, at øge deltagernes indsigt i, hvordan man i praksis kan understøtte den arbejdsrettede indsats. Deltagerne vil ligeledes blive præsenteret for redskaber og metoder, som kan anvendes til at styrke vores kompetencer og faglige rolle, når vi direkte eller indirekte, indgår i indsatser hvor der er fokus på borgerens/patientens arbejdsliv

Omfang
I alt 9 timer fordelt på følgende aktiviteter:

 • 1 times forberedelse. Deltageren skal gøre sig klart hvad der er det ønskede udbytte af kursusdagen, ligesom der skal af findes frem til et konkret forløb fra praksis hvor borgerens/patientens arbejdsliv var i fokus.
 • 7 timers undervisning (8 lektioner á 45 minutter inkl. pauser).
 • 1 times evaluering. Deltageren bedes evaluere kurset via et fremsendt spørgeskema.

Indhold
Selve undervisningen er bygget op omkring fire emner, som samlet set skal bidrage til indfrielsen af de opstillede læringsmål på videns, færdigheds- og kompetenceniveau. De fire emner er:

 1. Fysioterapeuten og den arbejdsrettede indsats. Der gives eksempler på hvordan vi som fysioterapeuter er en del af den arbejdsrettede indsats i dag. Både direkte og indirekte.
 2. Fysioterapeutens muligheder for at understøtte den arbejdsrettede indsats. Der sættes fokus på hvordan vi i relation til borgeren/patienten, andre fagpersoner og/eller arbejdspladser, kan bidrage til den indsats som skal understøtte borgerens/patientens deltagelse i arbejde. Der gives ligeledes eksempler på nogle af de arbejdsrettede indsatser, som kan finde sted på blandt andet beskæftigelsesområdet.
 3. Fysioterapeutiske kompetencer set i et arbejdsrettet perspektiv. Der gives et indblik i hvilken fysioterapeutisk viden og kompetence, som vi særligt kan anvende i den arbejdsrettede indsats. Samtidigt gives der også et bud på hvilken anden viden og kompetence, som vi med fordel kan tage med i vores ”faglige rygsæk”.
 4. Fysioterapeutens fremtidige rolle i den arbejdsrettede indsats. Med udgangspunkt i de emner der er gennemgået på dagen, gives der et bud på, hvordan vores rolle kan komme til at se ud i den fremtidige arbejdsrettede indsats.

LÆRINGSMÅL

Viden
Målet er at deltagerne:

 • Kan beskrive forskellige roller som man som fysioterapeut kan have i en arbejdsrettet indsats, samt vurdere de muligheder og udfordringer som kan være forbundet med disse.
 • Kan forklare, hvordan vi som faggruppe, kan bidrage til den indsats, som skal understøtte borgerens/patientens deltagelse i arbejde.
 • Kan forklare hvordan vi kan tilpasse vores faglige viden og kompetence, så den i videst mulige omfang understøtter en arbejdsrettet indsats og borgerens/patientens deltagelse i arbejde.
 • Kan redegøre for hvilken anden viden og kompetence der kan være relevant at tilegne sig som fysioterapeut, når målet er at understøtte en arbejdsrettet indsats og borgerens/patientens deltagelse i arbejde.

Færdigheder
Målet er at deltagerne:

 • Kan udvælge, tilpasse og anvende faglige kompetencer som i særlig grad kan understøtte borgerens/patientens deltagelse i arbejde.
 • Kan redegøre for de væsentligste principper i den arbejdsrettede indsats samt for hvordan man kan forholde sig til disse i egen praksis.
 • Kan vurdere om ens praksis understøtter den arbejdsrettede indsats i det omfang det er muligt og ønsket.

Kompetencer
Målet er at deltagerne:

 • Kan sammenligne centrale dele af sundheds- og beskæftigelsesområdet med henblik på at identificere ligheder og forskelle som kan have betydning for fysioterapeutens rolle i en arbejdsrettet indsats.
 • Kan argumentere for fysioterapiens betydning, potentiale og udfordringer ift. den arbejdsrettede indsats.
 • Kan forholde sig kritisk til sin egen rolle ift. den arbejdsrettede indsats, samt imødekomme de udfordringer, som kan være forbundet hermed.

Pædagogiske metoder
På kursusdagen veksles mellem oplæg og fælles drøftelser. Der præsenteres ligeledes cases som drøftes i plenum.

Undervisere
Underviserne er tilknyttet DSFIA og har en omfattende og dokumenteret erfaring fra beskæftigelsesområdet.

Bedømmelse/evaluering
Der udleveres et spørgeskema til deltagerne hvor der spørges ind til relevans og udbytte.

Litteratur
Litteraturliste vil fremgå af kursusmaterialet.

Dato og klokkeslæt:
24. maj 2023, kl. 8.30 – 15.30

Sted:
Hillerød. Adresse kommer.

Forplejning
Der vil være forplejning undervejs.

Pris:
1100,- for medlemmer af Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv.
1250,- for ikke-medlemmer.

Tilmeldingsfrist:
Mandag d. 24. april 2023

Max. antal deltagere: 
20

For yderligere oplysninger
Morten Alberg,
Telefon: 2345 6323

Arrangement oversigt

Start dato 02-11-2023
Slut dato 02-11-2023
Det foregår Ikke fastsat endnu

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv