• Ergonomiseminar_16_tirsdag_105.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-94.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-35.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_032.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_137.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_045.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_061.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-6.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_001.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-41.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_099.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_007.jpg
 • Ergonomiseminar_16_tirsdag_017.jpg
 • Ergonomiseminar_16_mandag-30.jpg

Fysioterapeut på beskæftigelsesområdet (A) – Hillerød

ergonomi arbejde fysioterapi 

På denne temadag sættes der fokus på to emner, som ofte fylder meget i den fysioterapeutiske praksis på beskæftigelsesområdet; ”Tværfagligt samarbejde” og ”Evaluering og kvalitetssikring”. Begge emner vil blive drøftet ud fra arbejdsrettet perspektiv, ligesom der vil blive givet en række bud på, hvad vi med fordel kan være opmærksomme på, hvis vi ønsker at understøtte det tværfaglige samarbejde og sikre kvaliteten af vores indsats på beskæftigelsesområdet. På dagen vil der også være tid til erfaringsudveksling og dialog omkring ”best practice”.

Målgruppe
Fysioterapeuter som arbejder indenfor beskæftigelsesområdet. Herunder fysioterapeuter som selv er ansat i et jobcenter, eller som på anden vis varetager opgaver efter aftale med et jobcenter. Evt. som fysioterapeut i et sundhedscenter, i det private (fx hos ”anden aktør”) e.l.

Formål
Formålet med kursusdagen er, at deltagerne tilegner sig en viden, som kan understøtte samarbejdet med beskæftigelsesmedarbejdere, jobkonsulenter og andre faggrupper indenfor beskæftigelsesområdet. Det er ligeledes et mål, at deltagerne opnår en viden, som kan anvendes i evalueringen af den fysioterapeutiske praksis på beskæftigelsesområdet.

Omfang
I alt 10 timer fordelt på følgende aktiviteter:

 • 2 timers forberedelse. Deltageren skal gøre sig klart hvad der er det ønskede udbytte af kursusdagen. Derudover bedes de finde en konkret situation fra praksis, som relaterer sig til emnet ”tværfagligt samarbejde” og en situation som relaterer sig til emnet ”evaluering”. Dette uddybes i en besked til de enkelte deltagere forud for kursusdagen.
 • 7 timers undervisning (8 lektioner á 45 minutter inkl. pauser).
 • 1 times evaluering. Deltageren bedes evaluere kurset via et fremsendt spørgeskema.

Indhold
Selve undervisningen er bygget op omkring fem delelementer, som samlet set skal bidrage til indfrielsen af de opstillede læringsmål på videns-, færdigheds- og kompetenceniveau. Tre af disse relaterer sig til emnet ”Tværfagligt samarbejde”, mens to omhandler emnet ”Evaluering”:

 • En præsentation af begrebet ”Tværfagligt samarbejde”. Der gives en introduktion til begrebet tværfagligt samarbejde og der gives konkrete eksempler herpå (særligt fra deltagernes egen praksis)
 • En gennemgang af udvalgte parametre, som ofte har en central betydning for udførelsen og udbyttet af tværfagligt samarbejde. Der gennemgås en række forhold, som ofte har betydning for udførelsen og udbyttet af det tværfaglige samarbejde. I den forbindelse lægges der særligt vægt på kommunikationen mellem forskellige faggrupper.
 • Tiltag der kan understøtte det tværfaglige samarbejde i praksis. Der gives konkrete bud på hvordan man som fysioterapeut kan planlægge og indgå i samarbejdet med andre faggrupper på beskæftigelsesområdet.
 • Evaluering på beskæftigelsesområdet. Der laves en gennemgang af de parametre, som der løbende bliver evalueret og målt på i beskæftigelsesindsatsen. Både når det kommer til proces og resultater.
 • Evaluering og kvalitetssikring af den fysioterapeutiske praksis Der gives en introduktion til konkrete måleredskaber og evalueringsmetoder, som på forskellig vis kan anvendes i evalueringen af den fysioterapeutiske praksis på beskæftigelsesområdet.

LÆRINGSMÅL

Viden
Målet er at deltagerne:

 • Kan redegøre for og sammenfatte udvalgte forhold som har betydning for udførelsen og udbyttet af det tværfaglige samarbejde på beskæftigelsesområdet.
 • Kan identificere måder hvorpå man understøtte det tværfaglige samarbejde i praksis.
 • Kan redegøre for centrale dele af den evaluering som løbende finder sted på beskæftigelsesområdet.
 • Kan beskrive forhold som er centrale i forhold til evalueringen af den fysioterapeutiske praksis på beskæftigelsesområdet.

Færdigheder
Målet er at deltagerne:

 • Kan udvælge og vurdere hvordan handlinger som understøtter det tværfaglige samarbejde på beskæftigelsesområdet kan implementeres.
 • Kan sammenligne forskellige evalueringsmuligheder med henblik på at vurdere fordele og ulemper herved.
 • Kan udvælge relevante evalueringsmetoder til anvendelse i praksis.

Kompetencer
Målet er at deltagerne:

 • Kan planlægge og indgå i samarbejdet med andre faggrupper på beskæftigelsesområdet ud fra en hensyntagen til de forhold som kan have særlig betydning herfor.
 • Kan argumentere for betydningen af at evaluere den fysioterapeutiske indsats på beskæftigelsesområdet.
 • Kan planlægge og gennemføre evaluering af den fysioterapeutiske praksis på beskæftigelsesområdet.

Pædagogiske metoder
På kursusdagen veksles mellem oplæg, fælles drøftelser og casearbejde i plenum. Der vil i høj grad blive lagt vægt på at inddrage deltagernes erfaring fra egen praksis.

Undervisere
Underviserne er tilknyttet DSFIA og har en omfattende og dokumenteret erfaring fra beskæftigelsesområdet.

Bedømmelse/evaluering
Der udleveres et spørgeskema til deltagerne, hvor der spørges ind til relevans og udbytte.

Litteratur
Litteraturliste vil fremgå af kursusmaterialet.

Dato og klokkeslæt:
5. oktober, 08.30-15.30

Sted:
Hillerød. Adresse kommer.

Forplejning
Der vil være forplejning undervejs.

Pris:
1100,- for medlemmer af Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv.
1250,- for ikke-medlemmer.

Tilmeldingsfrist:
15.09.2023

Max. antal deltagere: 
20

For yderligere oplysninger
Morten Alberg,
Telefon: 2345 6323

Arrangement oversigt

Start dato 05-10-2023
Slut dato 05-10-2023
Det foregår Ikke fastsat endnu

Fagforum for Ergoterapifagligt Selskab for Ergoterapeuter i Arbejdsliv
& Dansk Selskab for Fysioterapi i Arbejdsliv